Útmenti keresztek

Útmenti keresztek

A helyi érték fellelhetőségének helye:

Fő tér, Mázsa tér, Torma -vég, Csömör- Mogyoród határrész, Gödöllői út, Temető utca. HÉV állomás

A helyi érték rövid, szöveges bemutatása. egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A kereszt a keresztény kultúrkörben Jézus megváltó szenvedésének, a keresztények dicsöségének a jele. A katolikus emberek szerte a világon emlékeztető jelként Krisztus- keresztiét helyezik el közvetlen élő környezetükben, az utak mentén. határszéleken.

Rövid indoklás az értéktárba törtéii) felvétel mellett:

Az élet egyre sűrűsödő dolgai közepette. a mindennapok sodrásában Krisztus- keresztjére feltekintve kereszt a keresztény kultúrkörben jézus megváltó szenvedésének, a keresztények dicsőségének a jele, emlékezetükbe idézik. és igy szivükbe vésik. hogy Jézus az út, az igazság és az élet.

Községünkben is a faluból kivezeto hatarszklekre. az .,Öregfalu- akkori központi részére állítanak kereszteket a hívek. Az előtte elhaladót ezek imádságra vagy keresztvetésre. a férfiakat kalapjuk megemelésére késztették. Wien tükrözik településünk keresztény:

„Az új kereszt kőhalmon áll. Az apró jelképes Golgota idézi, hogy Jézusnak már miértünk meg kellett hatnia. Utam előtte elvezet, és gyakran lábánál megállok,"

A kereszt a keresztény kultúrkörben Jézus megváltó szenvedésének, a keresztények dicsőségének a jele.

A katolikus emberek szerte a világon emlékeztető jelként Krisztus - keresztjét helyezik el közvetlen élő környezetükben, az utak mentén, határszéleken. Az élet egyre sűrűsödő dol¬gai közepette, a mindennapok sodrásában Krisztus keresztjére feltekintve emlékezetükbe idézik, és így szívükbe vésik, hogy Jézus az út, az igazság és az élet.

Községünkben is a faluból kivezető utakra, határszélekre, az „Öregfalu" akkori központi részére állíttattak kereszteket a hívek. Az előtte elhaladót ezek imádságra vagy keresztvetésre, a férfiakat kalapjuk megemelésére késztették.

F6 téri kereszt:

Annak idején a falu szélét jelezte ez a kőkereszt, majd a később bővülő település Újfalu részének kezdetét is jelölte.

Az 1800-as években itt kezdődött a szérűs kert, melynek részlete a Feszty- körképen is látható. PásztorJános és felesége, Ellenbacher Mária állíttatták.

Mázsa téri kereszt:

A településről kivezető és egyben a következő faluba, Fótra átve¬zető út szélén állítatta fel az 1800-as években id. Hutter János a kovácsoltvas kerítéssel körbevett kőkeresztet. A Zrínyi utcai, de Mázsa térinek hívott kereszthez enyhülésre, imára a II. világhábo¬rú idején sokan jártak szombatonként virágot hozva, és fohász¬kodva a fogságban lévőkért.

Terma-végi kereszt:

Helyszínünk a Bajcsy-Zsilinszky Endre és a Sar¬ló utcába vezető dom¬bos rész. Ez a kereszt az egykori ősi mogyoródi területről érkezett. Az 1853-as évszám az ere¬deti felállítás idejét je¬löli. A kovácsoltvas ke¬rítés Petruska Ferencz 1885-ben alapított mű¬helyéből való. Az 1950-es években került Szent Jakabról Hegedűs Mi¬hály egyháztanács tag közreműködésével a Katolikus Plébániára.

1987-ben a Torma-végi keresztnél első ízben vehettek rész a hívek szabadtéri szentmi¬sén, a Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepén. Az előző évben elkészült (addig rendezetlen) terület új színfoltja lett a falunak azzal, hogy a kereszt környékén parkot létesítettek. A kereszt újkori nevezetessége, hogy közelében végezték ki és temették el az ismert politikust, Rajk Lászlót. Környékbeliek, utcabeliek gondozzák ezt a meghitt területet. 2017-ben került felújításra a corpus. 1987 óta ennél a keresztnél a Szent Kereszt Felma¬gasztalásának ünnepén szabadtéri szentmisére gyűlnek össze a hívek.

Mogyoród Értéktár

Pléh Krisztus:

A Pléh Krisztust határkeresztként tartjuk számon. Csömör és Mogyo-ród határrész találkozásánál helyezték el annak idején. A fakeresztre erősített Krisztus eredetileg festett volt, de az időjárás viszontagságai lekoptatták színeit. Ennek ellenére az oda zarándoklókra a Pléh Krisz-tus különös szakrális erővel hat.

Mária- kép a Pléh Krisztus közelében:

A Mária- képet Ács Richter József parasztgazda hálából állította 1894-ben. faragta annak idején, és véste rá az imádságot. Felállításához több anek-data is fűződik, miszerint a jégveréstől óvta meg a vetést a Magasságbeli. De a falusiak azt a történetet is mesélik, miszerint:,,Megindultak a lovak a boronával, beakadt a lába és egy fatuskó állította meg". Ezen a helyszínen történt, s a kereszt a Mária- képpel a megmenekülés jelző oszlopa. Az idő múlása és a rongálások okán többször került javításra, felújításra. Először 1935-ben, majd a közelmúltban, amikor ifi. Kamarás József újította fel.

Kökereszt a Gödöllői úton:

A kereszt a máriabesnyői zarándoklat egyik állomása. Felállításának idején még szőlőültetvényeket láthatott az erre járó a faluból kivezető úton. Érdekessége, hogy az apátsági templom kövéből faragták a feszület zárókövét. Régi vallásos szokás és hagyomány, amely még a múlt századot is végigkísérte: a búcsúsok kísérése és fogadása. A zarándokok egyik állomása volt ez a feszület úton a máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika felé. Itt megálltak, és az otthon maradottakért is imádkoztak, majd folytatták zarán¬doklatukat. Ez ad kultikus jelentőséget ennek a helynek.

Szent Jakab Emlékhely:

A mai kor embere, elsősorban az itt élők, de a Budapestet kör¬be vevő rózsafüzér zarándoklaton imádságba merülő emberek is megpihenhetnek a fából faragott kereszt alatt Jakab apostol társaságában. Sebestyén Zoltán fafaragó készítette 2003-ban. Az emlékhelyet Tóth Mihály állíttatta.

Temető utcai kereszt:

Kamarás Józsefné és a Rózsafüzér Társulat tagjainak kezdemé-nyezésére indult meg a hely kialakítása. Kamarás Rózsika és test¬vérei háza állt itt eredetileg, melyet lebontottak, s a kert adta a helyszínt. Később a területet odaajándékozták az egyházkö¬zösségnek. A tér kialakítása, térkövezése és bekerítése lelkiis¬meretes mesterembereknek köszönhető. Tujákat telepítettek, padokat helyeztek el, meghitt parkká varázsolták a kereszt környezetét. A keresztet 2000 májusában szentelték fel.

Feszület a HÉV állomás közelében:

A HÉV állomáson található feszület abban különbözik a telepü¬lés többi keresztjétől, hogy vastag fahasábokból alakították ki a keresztet. Ezen helyezték el a fémből öntött Krisztus alakját (corpust). A feszületet a II. világháború után 1946-ban emeltette Egri József hálából, sebesült fia gyógyulásáért.

Kereszt a háztetőkön és fülkeszobrok:

A régi házak tetőrészét kovácsoltvas oromdísz zárta. Az orom kereszt védelmező jelkép, az ösi európai néphagyományokban gyökerezik. A hiedelem szerint óvta a házat és lakóit a gonosz erőktől és a kinti veszedelmektől. A katolikus lakosság házain kívül-belül tükröződött a házban élő család vallása. Az épületek oromzatán vagy a kémények tetején keresztek álltak. Az épületek utcai homlokzatán pedig kis fül¬kében sokféle anyagból, például fából, porcelánból, illetve cserépből készített Máriát vagy Jézust ábrázoló szobor található.

Településünkön a háztetőkön látható keresztek egy része a falu egy szomorú eseményéhez kapcsolódik, az 1900-as év tűzvészéhez. A váci Zichy püspök földjeinek odaajándékozásával segítette a híveket az új¬jáépítésben. Ezért hálából kerültek az akkor épülő hajlékokra a keresz¬tek. Manapság is sokan helyezik fel oromdíszként a keresztet, de helyi eredetét talán most e néhány sorból ismerhetik meg.

„ A weboldal az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával valósult meg
a HUNG-2020 kódjelű "Mogyoródi Népviselet" c. pályázat keretében.”